Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Stichting Geloven in de Stad is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de  stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna – al dan niet met een verwijzing – opgenomen.

Actualiteit van de gegevens

Laatste update van de ANBI-gegevens dateert van 1 juni 2022.

Naam, adres en contactgegevens

Stichting Geloven in de Stad
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem

Kamer van Koophandel nummer: 34300579
Belastingnummer (RSIN): 819361628

Telefoon: 06 – 4220 0924 / bgg 06 – 2509 3244
Internet: www.gelovenindestad.nl/pages/over-geloven-in-de-stad/
E -mail: info@gelovenindestad.nl
Bankrekeningnummer: NL48 INGB 0655 0985 50 ten name van Stichting Geloven in de Stad.

Visie en doelstelling van de beweging en de stichting

Geloven in de Stad is een beweging van kerken en organisaties die vanuit hun christelijke identiteit een actieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Door het initiëren van en betrokkenheid bij activiteiten, projecten, events en communicatiemiddelen wil de beweging streven naar vrede en gerechtigheid, naar maatschappelijke cohesie, naar het welzijn van mens en samenleving. In dit streven zoekt de beweging daarbij vanuit een eigen christelijke identiteit naar samenwerking met mensen en organisaties uit alle maatschappelijke geledingen: openbaar bestuur, politieke partijen, kerken, gezondheidszorg (zorg en welzijn), non-profit organisaties, onderwijs, wetenschap, media, kunst en bedrijfsleven.

De Stichting Geloven in de Stad is de uitvoerende tak van de beweging Geloven in de Stad en stelt zich ten doel door de inzet van middelen of door detachering van medewerkers de hiervoor genoemde grondslag en missie te realiseren. De Stichting doet dit door de productie, de financiering, de uitvoering, de (bege)leiding en de ondersteuning te bieden voor initiatieven en projecten die zijn ontwikkeld of waartoe is besloten door de organen en platformen van de beweging en/of het bestuur van de Stichting.

Samenstelling en leden GIDS-bestuur

Het bestuur van de Stichting Geloven in de Stad bestaat uit vier leden (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Renate Quispel, Heemskerk, voorzitter (2024),
Martje Vrooland, Zandvoort, secretaris (2022),
Ries de Kogel, Velserbroek, penningmeester (2022),
Myrna Bockhoudt, Haarlem, lid (2024).

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Dit geldt eveneens voor de leden van de organen en platformen van de beweging. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.
Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting en de beweging Geloven in de Stad is verwoord in drie  visiedocumenten. Klik hier voor een document uit 2013, hier voor een document uit 2015 en hier voor een document uit 2019.

Activiteitenverslag

Klik hier voor het activiteitenverslag over 2021 van de stichting en het netwerk Geloven in de Stad.

Financieel verslag

Het financiële verslag van de Stichting Geloven in de Stad bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten en een toelichting. Klik hier voor het financiële verslag over 2019, hier voor het financiële verslag van 2020 en hier voor het het financiële verslag van 2021. Oudere verslagen zijn hier op te vragen.