[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

De kerk, als huis van God, of een andere locatie waar activiteiten van of namens Geloven in de Stad plaatsvinden, moet een veilige plek zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is er steeds meer aandacht hiervoor, ook binnen Geloven in de Stad.

[/column]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”fade-in” implicit=”true”]

[accordion collapsible=”true”]
[pane title=”Aanstellingsbeleid” background_image=””]
[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Aanstellingsbeleid binnen Geloven in de Stad

Geloven in de Stad is een vrijwilligersorganisatie die met een klein aantal vaste medewerkers voor de Kerk van Haarlem aan de slag gaat. Alle activiteiten die door of namens ons worden georganiseerd worden door vrijwilligers gedragen. Die activiteiten staan onder leiding van een medewerker van Geloven in de Stad of een hiertoe aangestelde vrijwilliger. Er zijn geen activiteiten met een een-op-eenkarakter.

Bij een nieuwe vacature voor een medewerker wordt er gekeken of er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig is. Als dit het geval is, dan nemen wij die in het profiel op en wordt dit ook in de vacaturebeschrijving vermeld. Elke nieuwe medewerker dient sowieso de Gedragscode binnen Geloven in de Stad te ondertekenen. Ten aanzien van stagiair(e)s wordt dezelfde route bewandeld. Vóór de aanstelling van een medewerker vindt er altijd een gesprek plaats met een bestuurslid.

Eén keer per jaar organiseert Geloven in de Stad het grootschalige missionaire project Impact. Aan de activiteiten binnen dit project nemen soms minderjarigen deel. Deze activiteiten staan onder leiding van een (kerkelijk) team. Voor de leider van dit team wordt door ons standaard een VOG aangevraagd. Alle leden van het team ondertekenen de gedragscode en het document Een veilige omgeving.

Ook leidinggevende vrijwilligers bij incidentele activiteiten, waar minderjarigen aan deelnemen, moeten de gedragscode ondertekenen. Afhankelijk van de inzet tijdens en de omvang van de activiteit kan ook voor deze vrijwilligers een VOG aangevraagd worden.

[/column_1]
[/pane]

[pane title=”Gedragscode” background_image=””]
[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Gedragscode binnen Geloven in de Stad

In het Oude Testament van de Bijbel (Deuteronomium 17) worden de leiders van Israël (in dit geval toekomstige koningen) strikte regels voorgehouden betreffende het omgaan met macht, seksualiteit en geld. Profeet Ezechiël spreekt in hoofdstuk 34 indringend over herders die zichzelf in plaats van de schapen weiden. Ook het Nieuwe Testament kent in brieven van Paulus (1 Timoteüs 3 en Titus 1) en Petrus (1 Petrus 5) enkele vermaningen aan hen die leiding geven. Leiding geven wordt gekwalificeerd door het voorbeeld van Jezus Christus zelf, namelijk ‘in de gestalte van een dienstknecht’.

Geloven in de Stad wil al het mogelijk doen om machtsmisbruik en manipulatie van mensen, fraude en bedrog en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en/of er een einde aan te maken. Daarom aanvaardt iedereen, die activiteiten van of namens Geloven in de Stad bezoekt of hier aan deelneemt, deze gedragscode en de omgangsregels als normen waarop de leiding van Geloven in de Stad aanspreekbaar is. Wanneer iemand binnen Geloven in de Stad deze gedragscode en omgangsregels niet naleeft en de leiding hierop niet aanspreekbaar is, kan betrokkene een klacht indienen bij een van de vertrouwenspersonen.

Deze gedragscode en de omgangsregels zijn geschreven met het oog op medewerkers en leidinggevende vrijwilligers die binnen Geloven in de Stad werkzaam zijn. Zij genieten daarin het vertrouwen van iedereen die activiteiten van of namens Geloven in de Stad bezoekt. Met deze gedragscode en de omgangsregels wordt niet alleen richting gegeven aan ons gedrag, maar worden ook een aantal gedragingen genoemd die ontoelaatbaar worden geacht. Daarom is het van belang dat medewerkers, stagiair(e)s en leidinggevende vrijwilligers van deze gedragscode kennis nemen en daarna ondertekenen.

In de gedragscode wordt de medewerker, stagiair(e) of vrijwilliger aangeduid als begeleider.

1. De begeleider zorgt voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de minderjarige zich veilig en gerespecteerd voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de minderjarige te bejegenen op een wijze die de minderjarige in zijn waardigheid aantast.

3. De begeleider dringt niet verder door in het privéleven van de minderjarige dan in pastorale zorg of geestelijke begeleiding functioneel noodzakelijk is. De begeleider ontvangt de minderjarige niet in de privésfeer.

4. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van de minderjarige. Alle seksuele handelingen, contacten en relaties zijn dus onder geen beding geoorloofd. Ook raakt de begeleider de minderjarige niet op zodanige wijze aan, dat deze aanraking door de minderjarige of diens omgeving naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard ervaren kan worden.

5. De begeleider vermijdt waar mogelijk een-op-eencontact met de minderjarige en zorgt dat dit contact in voorkomende gevallen plaatsvindt in het zichtveld van derden.

6. De begeleider beschermt de minderjarige naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en ziet er actief op toe dat de gedragscode wordt nageleefd.

7. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met de gedragscode en bij vermoedens van geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag, zal de begeleider hiervan melding maken bij de coördinator van Geloven in de Stad.

8. In die gevallen waar deze gedragscode niet (direct) voorziet, handelt de begeleider in de geest van de gedragscode en/of de omgangsregels en neemt zo nodig contact op met de coördinator van Geloven in de Stad.

Deze gedragscode is op 13 februari 2017 vastgesteld door het bestuur van Geloven in de Stad.

[/column_1]
[/pane]

[pane title=”Omgangsregels” background_image=””]
[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Omgangsregels binnen Geloven in de Stad

Geloven in de Stad vindt afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, juist omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je de ander in zijn waarde laat en met respect behandelt. Dit betekent dat wij binnen de werkorganisatie en in alle activiteiten die wij organiseren alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij laten ons leiden door het liefdesgebod dat Jezus ons zelf heeft gegeven toen Hij zei: “Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.” (Matteüs 22:37-39)

Wij vragen van alle medewerkers, vrijwilligers of deelnemers aan activiteiten dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alles wat anderen kan kwetsen kunnen we in regels verwoorden. Dat wil niet zeggen dat als iets niet is genoemd, dit wel toelaatbaar is.

De omgangsregels zijn:

1. Iedereen is waardevol. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet. En ik behandel de ander zoals ik zelf behandeld wil worden en ik speel niet de baas over de ander.

2. Ik vertrouw de ander en anderen kunnen mij vertrouwen. Ik neem de tijd om naar de ander te luisteren. Ik heb aandacht voor de ander, dus ik negeer hem/haar niet.

3. Ik vloek en ik scheld niet en ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen. Ik praat niet over de ander, maar met de ander. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld en ik bedreig de ander niet.

4. Ik vind veiligheid belangrijk en ik houd rekening met de grenzen van de ander. Ik kom niet onnodig te dicht bij de ander en raak de ander niet tegen zijn/haar wil aan. Ik geef de ander ook geen ongewenste seksueel getinte aandacht.

5. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen kwetsende opmerkingen over de ander, zijn/haar persoonlijk leven of uiterlijk.

6. Ik hinder de ander niet en val de ander niet lastig. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.

7. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en ik spreek degene die zich daar niet aan houdt op aan. Zo nodig meld ik dit bij de coördinator van Geloven in de Stad.

[/column_1]
[/pane]

[pane title=”Vertrouwenspersoon” background_image=””]
[column_1 width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

Vertrouwenspersoon binnen Geloven in de Stad

Iemand met wie je in vertrouwen kunt praten, maakt het makkelijker om over moeilijke onderwerpen te beginnen. Als iemand denkt dat er iets mis is, kan diegene naar de vertrouwenspersoon gaan. Die is er voor iedereen: kinderen, jongeren, vrijwilligers, medewerkers en ouders. De vertrouwenspersoon behandelt elke melding van grensoverschrijdend gedrag: klein of groot, ernstig of minder ernstig. De grenzen van wat gewenst of ongewenst is, verschillen per persoon. Het gaat om het respecteren van de grenzen die de ander aangeeft of laat blijken.

Binnen Geloven in de Stad zijn er twee IVP-ers (intern vertrouwenspersoon) door het bestuur aangesteld. Slachtoffers zijn kwetsbaar en verdienen bescherming. Daarom biedt de vertrouwenspersoon voor mensen met klacht een luisterend oor, waarbij geprobeerd wordt de ernst van de klacht vast te stellen en te adviseren over het wel of niet nemen van verdere stappen en de eventuele begeleiding hierbij.

De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en hoeft geen verantwoording af te leggen aan het bestuur. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de vertrouwenspersoon mag met de informatie niets doen zonder de nadrukkelijke toestemming van de melder. Wel maakt de vertrouwenspersoon van een melding een geanonimiseerde verslag voor het bestuur. Ook is de vertrouwenspersoon volgens de wet verplicht om strafbare feiten bij de politie te melden.

Johan Mewe (johan.mewe @ planet.nl) en Astrid Bekendam (asbekendam @ hotmail.com) zijn de vertrouwenspersoon.

[/column_1]
[/pane]
[/accordion]

[/column]

[column width=”1/1″ last=”true” title=”” title_type=”single” animation=”none” implicit=”true”]

[/column]

Contact

Gedempte Oude Gracht 138
2011 GX Haarlem

Nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief.

Bankrekening: NL48 INGB 0655 0985 50
Kamer van Koophandel: 34300579

Geloven in de Stad is een ANBI