Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Stichting Steun Mensen in Beweging is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna – al dan niet met een verwijzing – opgenomen.

Actualiteit van de gegevens

Laatste update van de ANBI-gegevens dateert van 27 juni 2022.

Naam, adres en contactgegevens

Stichting Steun Mensen in Beweging
Floraronde 83, 1991 HM Velserbroek

Kamer van Koophandel nummer: 34320103
Belastingnummer (RSIN): 820233742

Internet: www.gelovenindestad.nl
E-mail: info@gelovenindestad.nl
Bankrekeningnummer: NL89 INGB 0004 2269 39

Visie en doelstelling van de stichting

De grondslag, doel en missie zijn als volgt verwoord:
“De stichting heeft als statutair doel: het zorgdragen voor middelen en faciliteiten om vanuit een christelijk perspectief activiteiten en projecten uit te voeren waarmee een actieve bijdrage wordt geleverd aan de samenleving gericht op het welzijn van mens en samenleving in het algemeen en op jongeren in het bijzonder en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. Kritische succesfactor voor dergelijke projecten en initiatieven is vaak de beschikbaarheid van de professionele initiatiefnemers en coördinatoren die projecten en vrijwilligers langdurig kunnen ondersteunen De stichting stelt deze initiatiefnemers en coördinatoren in staat hun centrale rol in de verschillende initiatieven te vervullen.”

Samenstelling bestuur van de stichting

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende drie leden (tussen haakjes het jaar van aftreden): :
Cees Brouwers, wonende te Heemstede, voorzitter (2027)
Annemarie Kaasenbrood, wonende te Velserbroek, secretaris (2026)
Henk Trommel, wonende te Haarlem, penningmeester (2025)

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.

Beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan van de Stichting Steun Mensen in Beweging.

Activiteitenverslag

Er is geen activiteitenverslag want daarvoor is de stichting te klein. Er is wel een activiteitenverslag van de stichting en het netwerk Geloven in de Stad, een van de projecten die mogelijk gemaakt worden. Klik hier voor het desbetreffende activiteitenverslag.

Financieel verslag

Het financiële verslag van de stichting Steun Mensen in Beweging bestaat uit een balans, een staat van baten en lasten met een toelichting. Klik hier voor het financieel overzicht van 2021, hier voor het financieel overzicht van 2020 en hier voor het financieel overzicht van 2019.
Oudere verslagen kunnen worden opgevraagd via arnold @ gelovenindestad.nl.