Pasen 2023; Jezus heeft het gezegd

 2Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. 3Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. 4De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer.  5De engel richtte zich tot de vrouwen en zei: ‘Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken.  6Hij is niet hier, Hij is immers uit de dood opgewekt, zoals Hij gezegd heeft. Kijk, dit is de plaats waar Hij gelegen heeft. (Matt. 28:2-6 NBV21)

Zoals Hij gezegd heeft meerdere keren. De drie evangelisten hebben dit steeds opgeschreven, o.a. Marcus 9:31

Jezus was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar drie dagen na zijn dood zal Hij opstaan.’ 32Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden Hem geen vragen te stellen.

Ze konden het gesprokene niet plaatsen, niet vatten. Het paste niet in hun denkraam. Want zoiets bestond gewoon weg niet, uit de dood opstaan. Terwijl Jezus hen de opstanding liet zien bij het dochtertje van Jairus, de zoon van de weduwe en zijn vriend Lazarus. De woorden van Jezus, de wonderen en tekenen en dan de veroordeling aan het kruis en de dood.

Het kan een mens allemaal teveel worden. Een hoofd vol vragen en stemmen. En daarbij ook de stem van de Heilige Geest. Je maakt je zorgen, er is pijn, verdriet, onbegrip. De fluisterstem van God wijst je op Zijn rust en opstandingskracht. Ja, jij kan Hem horen, maar kan je het gesprokene vatten, begrijpen, geloven?

Weer een aardbeving. We hebben de beelden gezien van Syrie en Turkije. Er is angst, wanhoop. De bewakers van het graf vallen van schrik bewusteloos op de grond, de vrouwen bleven overeind en werden toegesproken door engelen. Misschien zouden jij en ik van een aardebeving óf van engelen al flauwvallen, hier is het beiden.

Deze krachtige vrouwen ontdekten: De weg van het kruis loopt niet dood maar geeft nieuw Leven, opstandingsleven. Jezus heeft het gezegd!

Als God spreekt gebeurt het!  

Hij is betrouwbaar. Wat Hij beloofd dat doet Hij ook in jouw leven. Op zijn woorden kun je een stabiel leven bouwen!

Gezegend Pasen.

Yvonne Elbers