Jezus overwinnaar

Waar U verschijnt wordt alles nieuw

Want U bevrijdt en geeft leven

Elke storm verstilt door

De klank van Uw stem

Alles buigt voor Koning Jezus

U bent de held die voor ons strijdt

U baant de weg van overwinning

Elke vijand vlucht en ieder bolwerk valt neer

Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

De duisternis licht op door U

De duivel is door U verslagen

Dood waar is je macht?

Waar is je prikkel gebleven?

Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag

De hemel juicht voor onze Koning

En de machten van de hel weten wie er regeert

Naam boven alle namen, Hoogste Heer

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

Naam boven alle namen

Naam boven alle namen

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

Voor eeuwig is Uw heerschappij

Uw troon staat onwankelbaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in

Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote naam

Jezus Overwinnaar

Jezus Overwinnaar

Jezus Overwinnaar

 

Breng ons samen

 

U roept ons samen als kerk van de Heer

verbonden met U en elkaar

Wij brengen U lof, geven U alle eer:

eendrachtig, veelstemmig en dankbaar

Jezus is Gastheer en nodigt ons uit

waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

die alles gelooft en verdraagt

Streef naar de gaven die God aan ons geeft:

veelkleurig, verschillend en dienstbaar

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar:

liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed

als deel van uw kerk wereldwijd

Wij bidden om vrede, verzoening en recht;

gebruiken met vreugde de maaltijd

Wij breken het brood en verstaan het geheim

om samen uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer

Heer, geef vrede die ons samenbindt.

Vader, maak ons één!

Wij belijden één geloof en één Heer;

zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer

Heer, geef vrede die ons samenbindt

Vader, maak ons één

Breng ons samen, één in uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde

Breng ons samen, één in uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest;

verbonden in liefde, die U aan ons geeft

 

 

Door en door goed

Geen pen kan ooit beschrijven

Hoe liefdevol U bent

Heel Uw wezen is doordrenkt

Met goedheid ongekend

In U is geen duister te vinden

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal mijn hart zingen

U bent door en door goed

Geen lied dekt ooit de lading

Van Wie U bent voor mij

Uw hart vol vriendelijkheid

Maakt dat mijn ziel belijdt:

U alleen verdient al mijn aanbidding

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal mijn hart zingen

U bent door en door goed

Als ik hoog op de bergtop sta

U mij met zegen overlaadt:

Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem

Ook wanneer ik U niet begrijp

En de pijn overweldigt mij

Ik hef mijn handen omhoog en ik verhef mijn stem

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal mijn hart zingen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal Uw trouw mij omringen

U bent door en door goed

U bent in en in liefde

Tot het einde aan toe

Zal mijn hart zingen

U bent door en door goed

What a beautiful name/ Agnus dei / Waardig is het lam / Hoe groot zijt Gij

You were the Word at the beginning

In het begin was U het eerste Woord

One with God the Lord Most High

Eén met God, de allerhoogste Heer

Your hidden glory in creation

Uw Heerlijkheid was verborgen in de schepping,

Now revealed in You our Christ

Mmaar wordt nu geopenbaard in U, onze Heer

What a beautiful Name it is

Wat is het een mooie Naam

What a beautiful Name it is

Wat is het een mooie Naam

The Name of Jesus Christ my King

De naam van Jezus Christus, onze koning

What a beautiful Name it is

Wat is het een mooie Naam

Nothing compares to this

Waar niets mee te vergelijken is

What a beautiful Name it is

Wat is het een mooie naam

The Name of Jesus

Die naam van Jezus

You didn’t want heaven without us

U wilde geen hemel zonder ons

So Jesus, You brought heaven down

Dus bracht U de hemel naar de aarde

My sin was great, Your love was greater

Mijn zonden waren groot, maar Uw liefde was groter

What could separate us now?

Wat kan ons scheiden?

What a wonderful Name it is

Wat is het een wonderbaarlijke Naam

What a wonderful Name it is

Wat is het een wonderbaarlijke Naam

The Name of Jesus Christ my King

De naam van Jezus

What a wonderful Name it is

Waar niets mee te vergelijken is

Nothing compares to this

Waar niets mee te vergelijken is

What a wonderful Name it is

Waar niets mee te vergelijken is

The Name of Jesus

De naam van Jezus

Death could not hold You

De dood kon U niet tegenhouden

The veil tore before You

Zijn sluier werd voor Uw ogen verscheurd

You silenced the boast of sin and grave

U heeft de opschepperij van de zonde en het graf het zwijgen opgelegd

The heavens are roaring

De hemel brult

The praise of Your glory

De eer van Uw glorie

For You are raised to life again

Omdat U weer tot leven bent gewekt

You have no rival

Er is geen concurrent

You have no equal

Er is niemand gelijk aan U

Now and forever, God You reign

Voor nu en altijd regeert onze God

Yours is the kingdom

Van u is het koninkrijk

Yours is the glory

En de heerlijkheid

Yours is the Name above all names

Van U is de allerhoogste naam

What a powerful Name it is

Wat is het een krachtige Naam

What a powerful Name it is

Wat is het een krachtige Naam

The Name of Jesus Christ my King

De naam van Jezus Christus, onze koning

What a powerful Name it is

Wat is het een krachtige Naam

Nothing can stand against

Waar niets tegenop kan

What a powerful Name it is

Wat is het een krachtige Naam

The Name of Jesus

De naam van Jezus

You have no rival

Er is geen concurrent

You have no equal

Er is niemand gelijk aan U

Now and forever, God You reign

Voor nu en altijd regeert onze God

Yours is the kingdom

Van u is het koninkrijk

Yours is the glory

En de heerlijkheid

Yours is the Name above all names

Van U is de allerhoogste naam

Holy Holy

Heilig heilig

Are You Lord God Almighty

Bent U Heer God Almachtig

Worthy is the Lamb

Waardig is het Lam

Worthy is the Lamb

Waardig is het Lam

You are Holy

U bent heilig

Holy Holy

Heilig heilig

Are You Lord God Almighty

Bent U Heer God Almachtig

Worthy is the Lamb

Waardig is het Lam

Worthy is the Lamb

Waardig is het Lam

You are Holy

U bent heilig

Holy Holy

Heilig heilig

Are You Lord God Almighty

Bent U Heer God Almachtig

Worthy is the Lamb

Waardig is het Lam

Worthy is the Lamb

Waardig is het Lam

You are Holy

U bent Heilig

Waardig is het Lam

Zittend op de troon

Zegevierend voor altijd

Draagt U de hoogste kroon

Hoog verheven Heer

Jezus, zoon van God

De hemel gaf ons haar grootste schat.

Waardig is het Lam

Waardig is het Lam

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

Dan zingt mijn ziel tot U, o Heer mijn God

Hoe groot zijt Gij, hoe groot zijt Gij

O come to the altar 

Are you hurting and broken within?

Ben je innerlijk gekwetst en gebroken?

Overwhelmed by the weight of your sin?

Overweldigd door het gewicht van je zonde?

Jesus is calling

Jezus roept je

Have you come to the end of yourself

Ben je aan het einde van jezelf gekomen?

Do you thirst for a drink from the well?

Dorst je naar een slok uit de bron?

Jesus is calling

Jezus roept je

O come to the altar

O kom naar het altaar

The Father’s arms are open wide

De armen van de Vader zijn wijd open

Forgiveness was bought with

Vergeving is gekocht met

The precious blood of Jesus Christ

Het kostbare bloed van Jezus Christus

Leave behind your regrets and mistakes

Laat je spijt en je fouten achter

Come today there’s no reason to wait

Kom vandaag, er is geen reden om te wachten

Jesus is calling

Jezus roept je

Bring your sorrows and trade them for joy

Breng je zorgen en ruil ze voor vreugde

From the ashes a new life is born

Uit de as, is een nieuw leven geboren

Jesus is calling

Jezus roept je

O come to the altar

O kom naar het altaar

The Father’s arms are open wide

De armen van de Vader zijn wijd open

Forgiveness was bought with

Vergeving is gekocht met

The precious blood of Jesus Christ

Het kostbare bloed van Jezus Christus

O come to the altar

O kom naar het altaar

The Father’s arms are open wide

De armen van de Vader zijn wijd open

Forgiveness was bought with

Vergeving is gekocht met

The precious blood of Jesus Christ

Het kostbare bloed van Jezus Christus

Oh what a savior

Oh wat een Verlosser

Isn’t He wonderful?

Is Hij niet wonderbaarlijk?

Sing hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

Bow down before Him

Buig voor Hem

For He is Lord of all

Want Hij is de Heer van allen

Sing Hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

Oh what a savior

Oh wat een Verlosser

Isn’t He wonderful?

Is Hij niet wonderbaarlijk?

Sing hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

Bow down before Him

Buig voor Hem

For He is Lord of all

Want Hij is de Heer van allen

Sing Hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

Oh, precious is the flow

That makes me white as snow

No other fount I know

Nothing but the blood of Jesus

Oh what a savior

Oh wat een Verlosser

Isn’t He wonderful?

Is Hij niet wonderbaarlijk?

Sing hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

Bow down before Him

Buig voor Hem

For He is Lord of all

Want Hij is de Heer van allen

Sing Hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

Oh what a savior

Oh wat een Verlosser

Isn’t He wonderful?

Is Hij niet wonderbaarlijk?

Sing hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

Bow down before Him

Buig voor Hem

For He is Lord of all

Want Hij is de Heer van allen

Sing Hallelujah, Christ is risen

Zing halleluja, Christus is opgestaan

O come to the altar

O kom naar het altaar

The Father’s arms are open wide

De armen van de Vader zijn wijd open

Forgiveness was bought with

Vergeving is gekocht met

The precious blood of Jesus Christ

het kostbare bloed van Jezus Christus

O come to the altar

O kom naar het altaar

The Father’s arms are open wide

De armen van de Vader zijn wijd open

Forgiveness was bought with

Vergeving is gekocht met

The precious blood of Jesus Christ

Het kostbare bloed van Jezus Christus

 

The Blessing

The Lord bless you

De Heer zegent

And keep you

Beschermt jou

Make His face shine upon you

Zijn nabijheid geeft Hij

And be gracious to you

Genadig is Hij

The Lord turn His

De Heer richt Zijn

Face toward you

Oog op jou

And give you peace

En geeft vrede

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

The Lord bless you

De Heer zegent

And keep you

Beschermt jou

Make His face shine upon you

Zijn nabijheid geeft Hij

And be gracious to you

Genadig is Hij

The Lord turn His

De Heer richt Zijn

Face toward you

Oog op jou

And give you peace

En geeft vrede

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

May His favor be upon you

Laat Zijn goedheid op jou stralen

And a thousand generations

Meer dan duizend generaties

And Your family and your children

Jouw familie en jouw kind’ren

And their children, and their children

En hun kind’ren, en hun kind’ren

May His presence go before you

Zijn nabijheid, gaat voor jou uit

And behind you, and beside you

En komt na jou en is naast jou

All around you, and within you

En rondom jou, binnenin jou

He is with you, He is with you

Hij is met jou, Hij is met jou

In the morning, in the evening

In de ochtend, in de avond

In your coming, and your going

In jouw komen en jouw weg gaan

In your weeping, and rejoicing

In jouw huilen, in jouw lachen

He is for you, He is for you

Hij is voor jou, Hij is voor jou

He is for you

Hij is voor jou

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

Amen, amen, amen

Reprise the blessing / de zegen.

De Heer zegent en beschermt jou

Hij schijnt zijn stralende licht genadig op jou

De Heer ziet jou en bewaart jou; Hij geeft vrede

De Heer zegent en beschermt jou

Hij schijnt zijn stralende licht genadig op jou

De Heer ziet jou en bewaart jou; Hij geeft vrede

Amen. Amen. Amen

Amen. Amen. Amen

‘’Licht’’ – Make Some Noise Kids

Soms lijkt de wereld zo donker

En kijken mensen zo somber

Maar U geeft blijdschap

En die is voor iedereen

Soms zie ik kinderen huilen

Bij U mogen ze schuilen

Want U geeft blijdschap

En die is voor iedereen

U zei dat wij licht in de wereld zijn

Die hoop en liefde schijnt

De duisternis verdrijft (hey)

Wij gaan door, want Uw liefde schijnt

Als een lichtshow voor de wereld!

Kom op! We gaan, doe je lampen aan

Ja, we staan stevig op de Rots

U heeft alles gedaan

Ja, we willen doen wat U doet

Want U maakt alles weer goed!

Wij staan in het licht – licht

Breken door de duisternis – nis

Telkens als het donker is – is

Schijnen wij dit felle licht

Jezus is ons licht – licht

Sterker dan de duisternis – nis

Op alles wat nog donker is – is

Schijnen wij dit felle licht

We schijnen met Uw licht!

Oeh who oh, Oeh who oh

Oeh who oh, Yeah

Oeh who oh, Oeh who oh

Schijn het licht – schijnt het licht

We schijnen met Uw licht!

Oeh who oh, Oeh who oh

Oeh who oh, Yeah

Oeh who oh, Oeh who oh

Schijn het licht – schijnt het licht

We schijnen met Uw licht!

Soms zijn er mensen zo bang en

Kijken ze soms zo gespannen

Maar U geeft vrede en die is voor iedereen

Soms zie ik spannende dingen

Dan ga ik over U zingen

Want U geeft vrede en die is voor iedereen

U zei dat wij licht in de wereld zijn

Die alle angst verdrijft zodat de pijn verdwijnt (hey)

We gaan voorop als een kind zo vrij

We laten U zien, geen illusie

Sterk in uw naam, door wat U heeft gedaan

Als we gaan, dan is het licht niet te weerstaan

Uw handen en voeten, willen wij zijn

Yes! Let your light shine!

Wij staan in het licht – licht

Breken door de duisternis – nis

Telkens als het donker is – is

Schijnen wij dit felle licht

Jezus is ons licht – licht

Sterker dan de duisternis – nis

Op alles wat nog donker is – is

Schijnen wij dit felle licht

We schijnen met Uw licht!

Oeh who oh, Oeh who oh

Oeh who oh, Yeah

Oeh who oh, Oeh who oh

Schijn het licht – schijnt het licht

We schijnen met Uw licht!

Oeh who oh, Oeh who oh

Oeh who oh, Yeah

Oeh who oh, Oeh who oh

Schijn het licht – schijnt het licht

“Er zij licht”, spreekt Zijn stem

Nee, er is geen schaduw

Te donker voor Hem

Oeh who oh, Oeh who oh

“Er zij licht”, spreekt Zijn stem

Nee, er is geen schaduw

Te donker voor Hem

Er zij licht – Er zij licht – Er zij licht

Licht – licht

Wij staan in het licht – licht

Breken door de duisternis – nis

Telkens als het donker is – is

Schijnen wij dit felle licht

Jezus is ons licht – licht

Sterker dan de duisternis – nis

Op alles wat nog donker is – is

Schijnen wij dit felle licht

We schijnen met Uw licht!

Oeh who oh, Oeh who oh

Oeh who oh, Yeah

Oeh who oh, Oeh who oh

Schijn het licht – schijnt het licht

We schijnen met Uw licht!

Oeh who oh, Oeh who oh

Schijn het licht – schijnt het licht

We schijnen met Uw licht!