Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

Het netwerk Geloven in de Stad is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dat betekent dat giften aan de aan het netwerk verbonden stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna – al dan niet met een verwijzing – opgenomen.

Actualiteit van de gegevens

Laatste update van de ANBI-gegevens dateert van 30 september 2015.

Naam, adres en contactgegevens

Geloven in de Stad
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem

Kamer van Koophandel nummer: 34300579
Belastingnummer (RSIN): 819361628

Telefoon: 06 – 4220 0924 / bgg 06 – 2509 3244
Internet: www.gelovenindestad.nl
E -mail: info@gelovenindestad.nl
Bankrekeningnummer: NL48 INGB 0655 0985 50

Visie en doelstelling van de beweging

Geloven in de Stad is een netwerk van kerken en organisaties die vanuit hun christelijke identiteit een actieve bijdrage willen leveren aan de samenleving. Door het initiëren van en betrokkenheid bij activiteiten, projecten, events en communicatiemiddelen wil het netwerk streven naar vrede en gerechtigheid, naar maatschappelijke cohesie, naar het welzijn van mens en samenleving. In dit streven zoekt het netwerk daarbij vanuit een eigen christelijke identiteit naar samenwerking met mensen en organisaties uit alle maatschappelijke geledingen: openbaar bestuur, politieke partijen, kerken, gezondheidszorg, non-profit organisaties, onderwijs, wetenschap, media, kunst en bedrijfsleven.

De stichting Geloven in de Stad is de uitvoerende tak van het netwerk Geloven in de Stad en stelt zich ten doel door de inzet van middelen of door detachering van personeel de hiervoor genoemde grondslag en missie te realiseren door de productie, financiering, uitvoering, (bege)leiding en ondersteuning te bieden voor initiatieven en projecten die zijn ontwikkeld of waartoe is besloten door de beweging.

Samenstelling en leden GIDS-bestuur en GIDS-visiegroep

De GIDS-raad (waarin alle aangesloten kerken en organisaties zijn vertegenwoordigd) is verantwoordelijk voor het realiseren van het doel van het netwerk Geloven in de Stad. De leden van deze raad worden voorgedragen door de kerkenraad of oudstenraad (dan wel bestuur) van die kerken en organisaties.

Ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van zowel het netwerk als de stichting Geloven in de Stad is een bestuur opgericht, dat uit vier leden bestaat (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Bob van Zijll, wonende te Heemskerk, voorzitter (2018)
Ries de Kogel, wonende te Velserbroek, penningmeester (2018)
Nanda Klaassen, wonende te Haarlem (2021)
vacature

Een visiegroep geeft sturing aan de GIDS-raad en is verantwoordelijk voor visieontwikkeling. Daarnaast heeft de visiegroep oog voor het geestelijk welzijn van de deelnemende kerken en organisaties.
De visiegroep bestaat uit tenminste 6 leden, die op voordracht van de visiegroep en/of het GIDS-bestuur door de GIDS-raad worden benoemd en ontslagen (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Hans Luttik, wonende te Haarlem, voorzitter (2018)
Hans Neerken, wonende te Heemstede, secretaris (2018)
Jan Mudde, wonende te Haarlem, (2017)
Nathalie Bockhoudt, wonende te Haarlem, (2017)
Erna Luttik, wonende te Haarlem, (2017)
Frans Schippers, wonende te Heemstede (2019)
Freek Prins, wonende te Haarlem (2018)
Johan Schelling, wonende te Haarlem (2019)

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.
Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Relaties

De stichting Steun Mensen in Beweging is onder meer voortgekomen uit het netwerk Geloven in de Stad vanuit de behoefte om middelen en faciliteiten te verwerven voor het realiseren van diverse activiteiten en projecten ten behoeve van de samenleving, de mensen in de stad. Om de organisatie en de financiële lasten van de stichting Steun Mensen in Beweging zo beperkt mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van faciliteiten en onder meer de website van Geloven in de Stad.

Beleidsplan

Het actuele beleidsplan van het netwerk Geloven in de Stad en de stichting Steun Mensen in Beweging is onder deze link opgenomen.

Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag over 2014 van het netwerk Geloven in de Stad en de stichting Steun Mensen in Beweging is onder deze link opgenomen

Financieel verslag

Het financiële verslag van het netwerk Geloven in de Stad en de stichting Steun Mensen in Beweging bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting. Het financieel verslag over 2015 is onder deze link opgenomen.