Algemeen nut beogende instelling (ANBI)

De Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum (hierna te noemen SPDC) is een geregistreerde algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomsten- en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna – al dan niet met een verwijzing – opgenomen.

Actualiteit van de gegevens

Laatste update van de ANBI-gegevens dateert van 15 mei 2017.

Naam, adres en contactgegevens

Stichting Pastoraal Diaconaal Centrum
Amsterdamstraat 59, 2032 PN Haarlem

Kamer van Koophandel nummer: 41224211
Belastingnummer (RSIN): 806161401

Telefoon: 06 – 3643 7888
Internet: www.gelovenindestad.nl
E -mail: spdc_secretariaat@hotmail.com
Bankrekeningnummer: NL73 INGB 0005 0459 07

Visie en doelstelling van de stichting

Het SPDC heeft als doel het oprichten en in stand houden van een pastoraal diaconaal centrum ter leniging van de geestelijke, sociale en mentale nood van de medemens en alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt. Daaronder wordt onder meer begrepen het creëren van mogelijkheden voor opvang en begeleiding van mensen in crisissituaties, het werven en doen opleiden van medewerkers en het organiseren van samenkomsten van medewerkers en belangstellenden.

Samenstelling en leden SPDC-bestuur en SPDC-stichtingsraad

Het SPDC-bestuur is verantwoordelijk voor de gang van zaken binnen de stichting. De SPDC-stichtingsraad heeft tot taak het SPDC-bestuur gevraagd en ongevraagd te adviseren. De leden van die stichtingsraad zijn tevens de leden van de GIDS-raad (zie hiervoor de ANBI-informatie bij Geloven in de Stad). De leden van het bestuur worden door het bestuur benoemd of gekozen uit een voordracht door de stichtingsraad.

Het bestuur bestaat uit vijf leden (tussen haakjes het jaar van aftreden):
Frans Schippers, voorzitter, wonende te Heemstede (2019)
Gerda Drenth, secretaris, wonende te Haarlem (2017)
Jan van Voornveld, penningmeester, wonende te Heemstede (2018)
Bob van Zijll, lid, wonende te Heemskerk (2021)
vacature

Beloningsbeleid

Bestuursleden van de stichting  en de leden van de stichtingsraad ontvangen geen beloning. Kosten die voor de uitvoering van de werkzaamheden worden gemaakt kunnen worden vergoed.
Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de doelstellingen en daartoe een vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Relaties

Het SPDC is al in 1985 opgericht. Om de bestuurlijke kant te borgen is in 2015 besloten om de samenstelling van de stichtingsraad gelijk te stellen aan de samenstelling van de GIDS-raad. Om de organisatie en de daarmee samenhangende lasten van het SPDC zo beperkt mogelijk te houden, wordt gebruik gemaakt van beschikbare faciliteiten van Geloven in de Stad, waaronder hun website.

Beleidsplan

Het beleidsplan van het SPDC is onder deze link opgenomen.

Activiteitenverslag

Het activiteitenverslag van het SPDC over 2016 is onder deze link opgenomen en die over 2015 is onder deze link opgenomen.

Financieel verslag

Het financiële verslag van het SPDC bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten met een toelichting. Het financieel verslag over 2016 is onder deze link opgenomen. Het verslag over 2015 onder deze link en 2014 onder deze link.